RECOMMENDED RESOURCES

(Những tài nguyên và Công cụ Thanh dùng để phát triển kinh doanh)

 The Email Marketing Software I Use (Free Trial)

Video Recording – Screenflow (Mac) Camtasia (PC)

(Phần mềm Record màn hình máy tính, dùng cho MAC và Windows)

Photo Editor (Chỉnh sửa Ảnh)

Video Editor (Phần mềm biên tập Video)

My Reading List (Leaders Are Readers)

(Những cuốn sách nên đọc - Những nhà Lãnh đạo là những người đam mê đọc sách)

© ThanhNguyen.Co™ 2016